pdffile             pdffile

DNR 2011                        Toelichting op de DNR 2011

 

Voorwaarden bij verstrekking van een opdracht aan RKOB bouwmanagement.

Op onze werkzaamheden, diensten en geleverde producten zijn van toepassing het bepaalde in de DNR 2011
(Rechtsverhouding opdrachtgever- architect, ingenieur en adviseur).
Bij acceptatie van een RKOB bouwmanagement offerte c.q. verstrekking van een opdracht aan RKOB bouwmanagement al dan niet schriftelijk, mondeling of per e-mail verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van de DNR-2011 als gedeponeerd bij de KVK-Oost Nederland en is op te vragen door bovenstaand icoon “DNR 2011” aan te klikken.