Aanbestedingsadvies en kostenmanagement.

Omdat opdrachtgevers vaak niet alle benodigde disciplines, deskundigheid en/of capaciteit in huis hebben om het noodzakelijke aanbestedingsproces met bijbehorend kostenmanagement in eigen beheer te realiseren, worden hiervoor specialisten ingezet.

Wat u hierbij moet weten is dat aanbestedende diensten gebonden zijn aan (Europese) wet- en regelgeving met betrekking tot aanbestedingen, te denken aan de Aanbestedingswet 2012. Belangrijk hierbij is dat bij het aanbesteden van opdrachten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht moeten nemen. Dit beginsel is uitgewerkt in de Gids Proportionaliteit. Het verplicht gebruik geldt zowel voor Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures.

Voor de realisatie van huisvestingprojecten zijn vaak diverse adviserende en uitvoerende partijen nodig. De wijze waarop de juiste adviserende partijen dienen te worden geselecteerd is afhankelijk van het (bouw)proces, de planning , het beschikbaar investeringsbudget en de specifieke wensen van de opdrachtgever. Daarom vraagt elk bouwproces om een passende aanbestedings- en selectiestrategie.

Om dit bouwproces soepel en effectief te laten verlopen is dan ook een heldere visie op het aanbesteden van bouwprojecten vereist en dit ondersteund met de benodigde (bouw)kosten- en planningsdeskundigheid. RKOB bouwmanagement kan u hierbij ondersteunen wij hebben de kennis in huis om uw organisatie over (bouw) aanbestedingen te adviseren en (kostentechnisch) te begeleiden om zo samen te komen tot een voor uw organisatie optimaal eind resultaat.

Een succesvolle aanbesteding begint al in de initiatieffase en hangt nauw samen met de helderheid van de belangen, doelen, financiële middelen, risico’s en planning die hiervoor met de opdrachtgever, als zijnde de aanbestedende dienst, gedefinieerd worden. Deze afwegingen zijn voor ieder project uniek en dus maatwerk. De sleutel om te komen tot een succesvolle aanbesteding ligt ons inziens bij een goede aanbestedingsstrategie dit ondersteund met de benodigde (bouw)marktkennis. Dit zowel bij de adviseurs- als ook bij de aannemersselectie.

In deze strategie dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

  • Welke eisen moeten er aan uw aanbesteding gesteld worden en wat verwacht u als resultaat te behalen?
  • Wat zijn de GROTIK kaders?
  •  Welke minimumeisen en gunningscriteria wenst u in de diverse fasen te gebruiken?
  • Hoe gaat u tijdens het aanbesteden van een opdracht om met verschillen en is hierbij voldoend marktkennis aanwezig?

RKOB bouwmanagement hanteert bij het opstellen van de strategie altijd een met u samen opgesteld plan van aanpak waarin de benodigde stappen worden vastgelegd om te komen tot een voor u succesvolle aanbesteding:

Voornoemd plan van aanpak bestaat minimaal uit;

  1. Projectanalyse ondersteund met een investeringsraming en of een bouwkostenraming;
  2. De contractvorm keuze;
  3. Keuze aanbestedingsvorm met de bijbehorende EMVI voorwaarden ;
  4. De te hanteren minimumeisen met de selectie- en gunningscriteria;
  5. Opstellen van de bijbehorende leidraden met een gedetailleerde procesplanning;
  6. Een doorkijk van het gehele gekozen aanbestedingsproces.

Er zijn hierbij verschillende keuzemogelijkheden. Van groot belang is dat de opdrachtgever een goed beeld heeft/krijgt van de (on)mogelijkheden. De keuze voor een bepaalde aanbestedingsprocedure is mede afhankelijk van de concrete wensen en omstandigheden voor het betreffende werk. Hierbij zijn de Aanbestedingswet en de Gids proportionaliteit van belang. Op grond van de Aanbestedingswet is gunnen op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) het uitgangspunt. Het opstellen van eenduidige, transparante en objectieve EMVI-criteria en een systematiek van weging vraagt om een professionele ondersteuning voor het uiteenzetten van de mogelijkheden en voor het maken van de juiste keuzes. Afhankelijk van een openbare- of niet openbare procedure kan er sprake zijn van alleen een gunnings- of een selectie- en gunningsleidraad.

Alle benodigde informatie wordt opgenomen in de op te stellen betreffende leidraad. Daarin wordt onder andere de keuze en inrichting van de aanbestedingsprocedure vastgelegd. Tevens worden de EMVI-aspecten opgenomen met daarbij de zo objectief mogelijke beoordeling-criteria. In de leidraad wordt ook een planning van de procedure en overige relevante informatie opgenomen. Daarna start het daadwerkelijke aanbestedingsproces, het beoordelen van inschrijvingen, het toepassen van de EMVI-wegingen en het opstellen van een gunningadvies. Wij kennen de ins en outs van de aanbesteding van UAV 2012 bouwcontracten.

Ten aanzien van de gevraagde kostenmanagement ondersteuning kunnen wij u melden dat Marcel Quint al ruim 15 jaar gecertificeerd bouwkostendeskundige is bij het NVBK.
Wilt u meer weten over de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundige dan verwijzen wij u graag door naar de website www.nvbk.nl