Directievoering en toezicht.

het toezicht uit op de uitvoering van het werk en op de naleving van het bestek. Dit zoals beschreven in paragraaf 1 van de UAV 2012.

In de praktijk is de directievoerder, vaak ondersteund met zijn toezichthouder(s), de intermediair tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (uitvoerend aannemer). Dit grotendeels in de rol van gedelegeerd opdrachtgever. Deze directievoerder verzorgd samen met zijn toezichthouder(s) (opzichter(s)) het bouwplaatsmanagement.

De directievoerder is verantwoordelijk voor het bewaken van de meegeven GROTIK kaders. Dus het bewaken van de management project beheer aspecten: het Geld of te wel het taakstellend bouwbudget, de proces Risico’s, de Organisatie van het bouwproces, de planning (Tijd), de Informatiestromen en de Kwaliteit van het te realiseren project is de primaire van de directievoerder. De directievoerder signaleert (pro-actief) GROTIK afwijkingen op het bestek en of in het proces en reageert hier accuraat en indien nodig corrigerend op. Eventuele bestek wijzigingen worden adequaat door hem afgehandeld. Waar nodig worden op zijn advies technische specialisten ingezet ter ondersteuning van het bouwproces. De aangestelde toezichthouder(s) vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

De directievoerder ontzorgd de opdrachtgever en neemt hiermee de verantwoording voor de meegeven GROTIK kaders van het te realiseren bouwwerk. Directievoering is een breed en gespecialiseerd vakgebied met vele (politieke) aandachtspunten. Eenduidigheid in type opdrachtgever en bouwproject facetten is een zeldzaamheid. Dit omdat nagenoeg ieder bouwproject zijn eigen specifieke projecteisen stelt en zich veelal in een andere bouwomgeving bevindt. Dit maakt dat de invulling van de directievoering en het bijbehorend (dagelijks) toezicht voor ieder bouwproces weer maatwerk is. Door haar kennis en jarenlange ervaring kan RKOB bouwmanagement u hierbij ontzorgen en is daarmee de aangewezen adviseur om u in deze te adviseren.

De secundaire taken van een directievoerder verschillen per bouwproject.Indien wij niet reeds vanaf de initiatieffase bij het betreffende project betrokken zijn wordt voorafgaand aan de opdracht tot directievoering het bestek in een “Quick-scan” door de betreffende RKOB bouwmanager beoordeeld. Door het bestek op inhoud en compleetheid (mede) te controleren kunnen wij alsnog ons kennis en ervaring inbrengen. De ervaring leert dat na opvolging van ons advies de tijdens de uitvoering opkomende meerwerk discussies vaak in het voordeel van de opdrachtgever worden beslecht dan wel veelvuldig worden voorkomen.

De directievoerder adviseert de opdrachtgever over de afhandeling van het meer- en minderwerk en de termijnbetalingen. Bij interpretatie discussies vanuit het bestek en of financiën kan de directievoerder bemiddelend optreden of aanvullend juridische bijstand verlenen door inschakeling van in de UAV 2012 gespecialiseerde bouwjuristen.

Het management doel hierbij is om zo helder mogelijk zonder omwegen het vigerend bouwproces inzichtelijk te krijgen en te houden. Dit verhoogt de opdrachtgevers greep op het bouwproces en voorkomt het ad-hoc dan wel onbeheerst ingrijpen in dit proces.

Vroeger werd de directievoering veelal door de architect zelf uitgevoerd (zie ook RKOB webpage opstellen PvE). Contemporain worden hierin gespecialiseerde bouwmanagers ingeschakeld. Over de nut en noodzaak zijn de meningen verdeeld echter de RKOB bouwmanagement praktijk ervaring leert dat voor het optimaal behalen van de GROTIK kaders het vaak beter is om voor de rol van directievoerder een onafhankelijke, zakelijk denkend en vakkundig handelende bouwmanager te contracteren. Dit in tegenstelling tot gebruik te maken van de adviesdiensten van degene die het betreffende gebouw (vaak zelf) ontworpen heeft.

RKOB bouwmanagement werkt in deze rol(len) als teamspeler proactief, constructief oplossings- en resultaatgericht.

Waarbij we hard zijn op de inhoud maar zacht zijn op de relatie.